Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ

Δεν είναι διαυγή τα οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών στα κρουαζιερόπλοια μή κοινοτικών χωρών που θα πραγματοποιούν κυκλικά ταξίδια με αφετηρία από ελληνικό λιμάνι. Παράλληλα η πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών εναπόκειται στη διάθεση κάθε εταιρίας. Στο σχέδιο Νόμου γίνεται πρόβλεψη για "οικονομικά κίνητρα" με τα οποία οι εταιρίες θα μπορούν να ναυτολογούν Έλληνες. Ωστόσο, εάν ως «οικονομικά κίνητρα», οριστεί η επιδότηση/κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των ναυτικών, τότε όλα τα πλοία κινδυνεύουν να βρεθούν οικονομικώς εκτεθημένα στο ΝΑΤ όπως συμβαίνει με την μία και μοναδική εταιρία που ύψωσε Ελληνική σημαία, μετά τον νόμο Κεφαλογιάννη (άρθρο 24 του ν.3409/2005 (Α΄ 273. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος αυτός χαρακτηρίζεται ως «διάτρητος» από το ΝΑΤ με αποτέλεσμα από το 2005 μέχρι σήμερα να μην έχει καταβληθεί από το Δημόσιο, ούτε ένα λεπτό του ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές όλων όσων εργάστηκαν στα κρουαζιερόπλοια. Ταυτόχρονα το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, διεκδικεί από την εταιρία - που δεν είναι άλλη από την ΛΟΥΗΣ - μερικά εκατομμύρια ευρώ. Το ΝΑΤ επικαλείται την ύπαρξη ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ οι οποίες ορίζουν τους όρους λειτουργίας κάθε πλοίου και τους οποίους ο Νόμος Κεφαλογιάννη δεν κατήργησε ή δεν τροποποίησε. Δεν τροποποίησαν τις εγκριτικές πράξεις όμως και οι μεταγενέστεροι υπουργοί Ναυτιλίας, με αποτέλεσμα, το ΝΑΤ να τους επικαλείται και οι υπάλληλοί του να εκφράζουν φόβους μή νομιμότητας, ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας - οι οποίες και συνέταξαν τον νόμο Κεφαλογιάννη - να υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι σωστός και ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Το σχέδιο Νόμου το οποίο σήμερα κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής είναι το ακόλουθο: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ» Άρθρο 1 Προϋποθέσεις 1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περ. β΄ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α 261), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στην χώρα της σημαίας, που φέρουν τα πλοία αυτά, επιτρέπεται η διενέργεια αντίστοιχων πλόων από πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ. (β) Τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στον αφετήριο ελληνικό λιμένα τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες. (γ) Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες ή οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα πλοία της παρ. 1, προκειμένου να εκτελέσουν τους παραπάνω πλόες, υπογράφουν προηγουμένως με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμβαση, διάρκειας μέχρι τρία έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα: αα) η απασχόληση και ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών που προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψη τους, ββ) η βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς του άρθρου 2 γγ) η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις συμβαλλόμενες εταιρίες δδ) οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους εντός τριάντα εργασίμων ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας ή της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το πλοίο, συνοδευομένης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του επόμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών, τίθενται ενιαίοι γενικοί όροι αυτών για όλα τα πλοία, προσδιορίζονται κριτήρια διαφοροποίησης των όρων των συμβάσεων ανάλογα με τη μεταφορική ικανότητα, τη στελέχωση του πλοίου, τον αριθμό των δρομολογίων, τη συχνότητα και την περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες και καθορίζονται όροι που εξασφαλίζουν την τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. (δ) Στα πλοία της παραγράφου 1, εξασφαλίζεται με τη σύμβαση της περίπτωσης γ΄ ότι οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτά, εργάζονται με βάση τα αναγνωριζόμενα από κείμενη ελληνική νομοθεσία προσόντα και ειδικότητες στις αντίστοιχες θέσεις. Οι συμβάσεις των Ελλήνων ναυτικών που προσλαμβάνονται, διέπονται από τις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν εκάστοτε στην Ελλάδα για την ειδικότητά τους και οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, με τους ίδιους όρους ασφάλισης, που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Για τους Έλληνες ναυτικούς, που απασχολούνται στα παραπάνω πλοία με ξένη σημαία, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν.3409/2005 (Α΄ 273), εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση της περιπτ. γ και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 122/1995 (Α΄ 180) από τους οριζόμενους περιορισμούς στα περιηγητικά ταξίδια καθώς και οι όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύμφωνα με την παρ. 1 . Άρθρο 2 Επιβολή Εισφοράς Στις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα πλοία του άρθρου 1, επιβάλλεται εισφορά ανά επιβάτη υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), ν. 6002 της 22/29 Ιαν. 1934 (Α` 37), η οποία εισπράττεται στον λιμένα αφετηρίας του πλοίου. Το ύψος της εισφοράς προσδιορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εισφορά μειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμένα, εκτός από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου. Άρθρο 3 Κυρώσεις 1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων, 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 2. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου ή όρου της σύμβασης του άρθρου 1 περίπτωση γ΄, ιδίως καθ’ υποτροπή, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να εξαιρεί, από την επίδοσης της καταγγελίας ή την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για τη συμμόρφωσή τους, από την περαιτέρω εκτέλεση πλόων. Άρθρο 4 Μεταβατικές και Καταργητικές Διατάξεις 1. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 περίπτωση γ΄ και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, οι π πλόες που προβλέπονται στην παρ. 1 επιτρέπεται να εκτελούνται, ύστερα από προσωρινή άδεια, με την οποία ρυθμίζεται η εφαρμογή των όρων της παρ. 1. Η προσωρινή άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρίας. 2. Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Οικονομικών και Ναυτιλίας ΛΟΥΚΙΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προστασία του Πολίτη Πολιτισμού και Τουρισμού ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ