Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΥΕΝΑΠ για ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ και ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ!

ΕΤΣΙ για να γνωρίζουμε ότι το Υπ। Αιγαίου έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, δημοσιεύουμε σημερινή ενημέρωση που λάβαμε από το Υπ। Ναυτιλίας Αιγαίου και Ναυτιλιακής Πολιτικής και η οποία αφορά σε απόφαση έναντι ενστάσεων που υποβλήθηκαν για κάποια άγονη γραμμή। Το Υπουργείο λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση επισημενει;

Για τις εξεταζόμενες ενστάσεις οι κείμενες κανονιστικές διατάξεις, που έχουν εφαρμογή, ορίζουν τα εξής:

1. Οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Ναυτικές Εταιρείες) απαιτείται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο β’ και του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α΄/66) , όπως τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’) ήτοι: «αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένο στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς» (άρθρο 1 παρ.2β).

Και «…………… Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον Κώδικα και Στοιχείων βιβλίο μετόχων» (άρθρο 2 παρ. 4).

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1167/29-5-2002 του Υπ.Οικονομίας και Οικονομικών απαλλάσσονται από 1/7/2002 οι Ανώνυμες Εταιρείες από την θεώρηση του βιβλίου μετόχων. Όμως, κατά την υπ΄ αριθ. 495/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ΄) η οποία έχει γίνει αποδεκτή «η εν λόγω απαλλαγή δεν καταλαμβάνει και τις συμμετέχουσες σε διαγωνιστική διαδικασία ανάληψης έργων ή προμηθειών Ανώνυμες Εταιρείες και τούτο διότι για την παραδεκτή συμμετοχή αυτών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για την απόδειξη της οποίας είναι αναγκαία η προσκόμιση της κατ΄ άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β του Π.Δ 82/1996 αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, και στην οποία (κατάσταση) κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 2 παρ। 4 του ΠΔ.82/1996 που παραμένει σε ισχύ (βλέπε άρθρο 8 παρ. 7 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει), πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του βιβλίου μετόχων».

ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΑ, όλα αυτά δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη περίπτωση των άγονων γραμμών που κατακυρώθηκαν στο πλοιο ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ της εταιρίας ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ; Ή μήπως επειδή ο ένας εκ των μετόχων ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Ν। Δημοκρατίας, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σε βάρος δύο άλλων πολιτών οι οποίοι μάλιστα φαίνονταν ως οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τελικά κλήθηκαν και από την Εφορία για να πληρώσουν φόρους για μισθώματα που ο εν λόγω κύριος είχε εισπράξει από το Υπ। Αιγαίου;