Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ...ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝΕρώτηση

Προς Υπουργό:

Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή

Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ιωάννη Διαμαντίδη

Κύριοι Υπουργοί,


Όπως γνωρίζετε, τον Ιούνιο του 2010 σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3847/10 «Περί ασφαλιστικού νομοσχεδίου", δόθηκε η δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους που παραιτήθηκαν στις αρχές του 2010, να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους.


Για τους Αξιωματικούς που επανήλθαν, όλες οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες και τα Σώματα Ασφαλείας ενήργησαν έκτακτες κρίσεις, εντός ολίγων ημερών, από την επιστροφή τους, πλην του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα μάλιστα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθμ. 293/2010 Γ.Ν.Σ.Κ, / Διακοπών Τμήμα Α ', η οποία έγινε δεκτή με την από 02.09.10 επισημειωματική πράξη κ. ΥΠτΠ) μεταξύ άλλων κρίνεται ότι η κρίση αυτή έπρεπε να ενεργηθεί το αργότερο εντός 3μήνου από την επαναφορά τους, ήτοι μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2010.

Όμως, με διάφορα αβάσιμα προσχήματα η Υπηρεσία αρνήθηκε σε αυτούς την οφειλόμενη έκτακτη κρίση Αξιωματικών, προκειμένου να αποκαταστήσει αυτούς στην ιεραρχία του Λιμενικού Σώματος. Έτσι, κατόπιν νέου αιτήματος των Υπηρεσιών Λ.Σ., Νομικός Σύμβουλος του ΥΘΥΝΑΛ εξέδωσε την 04 Νοεμβρίου 2010 γνωμοδοτικό έγγραφο γνωματεύοντας ότι ο «εύλογος χρόνος» της οφειλόμενης κρίσης μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάρτιο 2011, με ημερομηνία λίγο πριν τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων συγκλήθηκε τελικά την 15-12-2010, και έκρινε και τους επιστρέψαντες Αξιωματικούς ως «προακτέους". Άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι νωρίτερα και συγκεκριμένα την 04 Νοεμβρίου 2010, δηλαδή εντός του τριμήνου που είχε γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ, ο Αρχηγός Λ.Σ, συγκάλεσε άλλο υπό μείζονα σύνθεση Συμβούλιο για επανάκριση άλλου Αξιωματικού, ύστερα από ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, ενώ παρέλειπε επί μακρόν να συγκαλέσει το Συμβούλιο Κρίσεων για τους επιστρέψαντες στην Υπηρεσία.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μόλις ανέλαβε το Λ.Σ με το Π.Δ. 127/2010, με παραπομπή του, κάνοντας χρήση της διάταξης αρθρ. 36-1β, του Ν. 3079/2002 (Κώδικας Λ.Σ) ζητά χωρίς αιτιολογικό, την ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ όσων εκρίθησαν την 15 Δεκ.2010.

Ωστόσο η σύγκλιση του υπό ευρεία σύνθεση του Συμβουλίου (ως άρθρ. 30 παρ.2β), είναι παράνομη διότι ενώπιόν του άγεται μόνο ενδικοφανής προσφυγή «για την επανάκριση δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών, μετά από αίτηση επανάκρισης από τους ίδιους ή από τον Υπουργό Ε.Ν» .

Εν ολίγοις ο Υπουργός μόνο επί δυσμενών κρίσεων δύναται να παραπέμψει την κρίση, κατά το μέρος που διαφωνεί, στα αρμόδια συμβούλια επανακρίσεων. Εν προκειμένω, όμως, η κρίση του Συμβουλίου για τους τρεις (3) Αξιωματικούς ήταν ευμενής, καθώς αποκαθιστούσε αυτούς στην ιεραρχία.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το ΥΘΥΝΑΛ και το ΥΠΡΟΠΟ έχουν διαδοχικά με ενέργειες και παραλήψεις τους, στερήσει το δικαίωμα της αποκατάστασης τριών (3) ανωτάτων Αξιωματικών στην ιεραρχία του Λιμενικού Σώματος και την τοποθέτησή τους σε θέση ανάλογη των προσόντων και του βαθμού τους. Ταυτόχρονα με παράνομους τρόπους το ΥΠΠ παρατείνει αδικαιολόγητα την επαγγελματική, οικονομική και κυρίως την ηθική τους βλάβη.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Μπορεί ατομικά ο Νομικός σύμβουλος του ΥΘΥΝΑΛ να γνωμοδοτεί παρακάμπτοντας τη Γνωμοδότηση Συλλογικού Οργάνου, για ζήτημα το οποίο ο ίδιος νωρίτερα παρέπεμψε σε συζήτηση και έτυχε γνωμοδότησης? Θα ζητήσει ο κ. Υπουργός τον έλεγχο του Νομικού Συμβούλου ΥΘΥΝΑΛ για κατάχρηση / υπέρβαση εξουσίας?

2) Γιατί καθυστέρησε τόσο η οφειλόμενη στους πιο πάνω Αξιωματικούς κρίση, στερώντας τους την αποκατάσταση του βαθμού στην ιεραρχία του Σώματος, πέραν της τριμήνου προθεσμίας που του ετέθη από την αριθ. 293/2010 γνωμοδότηση του ΝΣΚ?

3) Επιτρέπεται η σύγκλιση άλλου μείζονος συνθέσεως συμβουλίου, προάγοντας «νεώτερο» Αξιωματικό στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, θέτοντας τον μπροστά στην ιεραρχία από τους τρεις (3) επιστρέψαντες Αξιωματικούς?

4) Πώς επικαλείται ο κ. Παπουτσής το άρθ. 36 παρ.1 (β) του Ν. 3079, που σαφώς αναφέρεται (συνδυαζόμενο με το άρθρο 30 παρ 2 (β), του ιδίου Νόμου) σε επανάκριση δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών? Ποιοι οι λόγοι της «ωμής» παρέμβασης της Πολιτικής Ηγεσίας?

5) Mε ποια αιτιολογία έγινε η παραπομπή για κάθε έναν εξ αυτών? Γιατί εμποδίζεται η αποκατάσταση των Αξιωματικών στην ιεραρχία του ΛΣ και μάλιστα όταν τόσοι άλλοι «νεότεροί» τους προάγονται με έκτακτες κρίσεις?

6) Εάν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι τρεις μόνον εξ αυτών πρόκειται να αποστρατευθούν και μάλιστα από τον Απρίλιο του 2010, όταν με διάταξη / πρόσκληση της δικής τους Κυβέρνησης επανήλθαν τον Αύγουστο του 2010, πώς δικαιολογούν την ανακολουθία αυτήν? Γιατί τους επαναφέρατε αφού είχατε σκοπό να τους αποστρατεύσετε?


Ο ερωτών,

Ιωάννης Πλακιωτάκης

Βουλευτής Λασιθίου